จันทร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. )
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ปพ.1 หรือหลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 แผ่น
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้พักอยู่กับบิดามารดา)

เข้าชม 77  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560