หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เปิดรับสมัครนักเรียน
โดย : admin
อ่าน : 715
อังคาร ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
กำหนดการรับสมัคร  
-  รับสมัคร วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
              >>>หลักฐานการสมัคร   1. ใบปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียน
                                              2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                              3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                              4. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
                                              5. หลักฐานการเปลี่่ยนชื่อ (ถ้ามี)
-  มอบตัว/รายงานตัว วันที่ 10 เมษายน 2559